Regulamin serwisu internetowego www.taxconsilium.com
usługi szkoleniowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Tax Consilium Sp. z o.o. oraz warunki zawierania umów o świadczenie powyższych usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.taxconsilium.com.
 2. Administratorem niniejszego Serwisu jest Tax Consilium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy al. Zygmunta Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000471657, NIP: 6762466912,
  REGON: 122914168.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
  a) Usługodawca – Tax Consilium Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Zygmunta Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000471657, NIP: 6762466912, REGON: 122914168, zwana dalej: Tax Consilium Sp. z o.o.
  b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu i/lub która wykupiła usługi szkoleniowe.
  c) Rachunek Bankowy Usługodawcy – 17 1140 2004 0000 3702 7538 0192
  d) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  e) Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych
  f) Materiały – wszelkie treści przekazywane Uczestnikowi/Usługobiorcy w dowolnej formie podczas szkolenia/kursu)
  g) Regulamin – niniejszy Regulamin
  h) Serwis – serwis internetowy www.taxconsilium.com.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) przetwarzanych
  w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Tax Consilium Sp. z o.o.
 5. Adresem e-mail właściwym do kontaktu z Usługodawcą jest adres: szkolenia@taxconsilium.com
 6. W razie wątpliwości, uznaje się, że niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych

 1. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 2. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na kurs/szkolenie, tj. z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie serwisu.
 3. Zamówienie może zostać złożone również poprzez wysłanie wiadomości e-mail, faksem, osobiście w sekretariacie Usługodawcy lub telefonicznie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o przyjęciu oferty Usługodawcy.
 4. Od momentu zawarcia umowy Usługobiorca jest nią związany, w szczególności zobowiązany jest do zapłaty całości ceny za wybrany kurs/szkolenie.
 5. Usługobiorca oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel szkolenia/kursu.
 6. Po złożeniu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych konsultant Usługodawcy kontaktuje się z Usługobiorcą, a na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Usługobiorca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem realizacji szkolenia 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 8. Szkolenia/kursy realizowane są zgodnie z programem i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.taxconsilium.com. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych szkoleń/kursów, okresu ich udostępniania a także organizacja godzinowa są zamieszczone w opisie danego szkolenia.
 9. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia/kursu chronione są prawem autorskim.
 10. Usługobiorcy przysługuje opieka poszkoleniowa w formie e-mailowej konsultacji, która może odbyć się maksymalnie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.
  Opieka poszkoleniowa obejmuje zakres merytoryczny omówiony na szkoleniu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie/kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc.
  O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, jeżeli:
  a) nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
  b) z  innych przyczyn organizacyjnych, za które Usługodawca winy nie ponosi (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc).
 13. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę, lub za zgodą Usługobiorcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu szkolenia/kursu (taka zmiana musi zostać zaakceptowana przez Usługobiorcę).
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian miejsca szkolenia/kursu.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian osób prowadzących szkolenie/kurs z zastrzeżeniem, że mogą to być osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje potrzebne do rzetelnego przeprowadzenia szkolenia/kursu.

3. Zasady wydawania zaświadczeń oraz certyfikatów

 1. W szkoleniu/kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie. Zgłoszenie się na szkolenie/kurs jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu tych wymogów.
 2. Po zakończeniu szkolenia/ kursu Uczestnik, który uczestniczył w min. 50% zajęć danego szkolenia/ kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622).
 3. Dodatkowo Uczestnik, która podejdzie do egzaminu i uzyska co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje certyfikat (wg klasyfikacji MPiPS). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).
 4. Uczestnik ma 7 dni od dnia zakończenia szkolenia/kursu (tj. ostatnich zajęć) na odbiór ww. dokumentów. Po tym czasie Usługodawca przesyła ww. dokumenty pocztą
  na adres Uczestnika podany w zgłoszeniu.

4. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem/kursem są i pozostaną własnością Usługodawcy, co oznacza, że w związku z udziałem Uczestnika/Usługobiorcy w szkoleniu/kursie żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone dni przypisane Uczestnikowi/Usługobiorcy,
  lecz przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi/Usługobiorcy mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi/Usługobiorcy w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Usługodawcy osobom trzecim.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia/kursu z wyjątkiem odręcznie sporządzonych notatek.

5. Warunki rezygnacji z usług szkoleniowych

 1. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia/kursu może nastąpić najpóźniej 4 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/kursu w terminie poniżej 3 dni przed rozpoczęciem, pobierana jest opłata równa 100 % wartości szkolenia/kursu.
 2. Rezygnacja ze szkolenia/kursu możliwa jest poprzez powiadomienie Usługodawcy faxem lub pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/e-maila.
 3. Nieobecność na szkoleniu/kursu nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty za szkolenie/kurs.
 4. Usługobiorca może zamienić imię i nazwisko osoby delegowanej na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość odrabiania zajęć, o ile co najmniej 2 dni przed planowaną nieobecnością zostanie o niej poinformowany e-mailowo: szkolenia@taxconsilium.com. W takim wypadku Usługobiorcy/Uczestnikowi zostanie wyznaczony termin odrabiania zajęć. Brak informacji lub nieprzyjście na umówione wcześniej zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję. Ostateczne potwierdzenie terminu możliwości odrobienia zajęć zostanie przekazane Usługobiorcy/Uczestnikowi dwa dni przed wcześniej ustalonym terminem. Usługodawca nie zapewnia możliwości odrabiania zajęć komputerowych. Usługodawca nie zapewnia dodatkowych materiałów dydaktycznych Usługobiorcom odrabiającym zajęcia.

6. Odstąpienie od umowy (dotyczy umów konsumenckich)

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
  od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni
  od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 – dniowego terminu do jego odstąpienia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Usługodawcy lub wysłane w formie elektronicznej na jego adres e-mail.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy/ Uczestnika odpowiedzialności z tytułu dokonywanych zmian oraz odwołania szkolenia/kursu, a w przypadku odwołania szkolenia/kursu zobowiązany jest jedynie do zwrotu zapłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Usługodawcy z żadnymi kosztami.
 7. Konsumentowi, który odstępuje od zawartej z Usługodawcą umowy nie przysługuje opieka poszkoleniowa.

7. Dokonywanie płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata zaliczki w kwocie nie mniejszej niż 200 zł lub w całości na podstawie faktury pro-forma. Usługodawca dopuszcza możliwość zapłaty za szkolenie/kurs na indywidualnych zasadach po wcześniejszym pisemnym ustaleniu z Usługobiorcą.
 2. Wysokość opłat za poszczególne kursy jest umieszczona w zakładce “Certyfikowane Kursy” na stronie głównej Serwisu.
 3. Wszelkich płatności należy dokonywać poprzez przelew na Rachunek Bankowy Usługodawcy. Koszty przelewu obciążają Usługobiorcę.
 4. Termin dokonania płatności wynosi:
  a) w przypadku płatności jednorazowej – do 7 dni od rozpoczęcia szkolenia. Faktura za szkolenie/kurs zostanie wydana w dniu szkolenia/kursu.
  b) w przypadku płatności rozłożonej na raty –  całość kwoty musi zostać wpłacona na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni przed zakończeniem kursu.
  Usługodawca nie dolicza dodatkowych opłat za płatność w ratach.
 5. Usługodawca, jako przedmiot uprawniony do pobrania i rozliczenia opłaty za szkolenie/kurs, uprawniony jest w szczególności do dochodzenia od Usługobiorcy, w tym kierowanie do Usługobiorcy wezwań do zapłaty oraz podejmowanie przedprocesowych i procesowych działań zmierzających do wyegzekwowania opłat.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt i innych dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym.
 7. W razie zmiany adresu e-mail Usługobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Usługodawcę o nowym adresie e-mail najpóźniej do tygodnia po zaistnieniu takiego zdarzenia.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.6 w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
 9. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, iż ma świadomość, że zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt i innych dokumentów może zostać przez niego wycofana, taki zamiar musi zostać zgłoszony Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

8. Polityka przyznawanie rabatów na usługi szkoleniowe

 1. Usługodawca przyznaje Rabaty na usługi szkoleniowe na następujących zasadach:
  a) Rabat w wysokości 5%, przysługuje każdej osobie, która ukończyła szkolenie/kurs u Usługodawcy
  b) Rabat w wysokości 10%, przysługuje każdej osobie, która ukończyła dwa lub więcej szkoleń/kursów u Usługodawcy
  c) Rabat w wysokości 200 zł przysługuje każdej osobie, która ukończyła u Usługodawcy Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) i zamierza kontynuować naukę na poziomie średniozaawansowanym, tj. Certyfikowanym Kursie Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103), do 6 miesięcy od ukończenia kursu na poziomie podstawowym
  d) Rabat w wysokości 300 zł przysługuje każdej osobie, która ukończyła u Usługodawcy Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103) i zamierza kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym, tj. Certyfikowanym Kursie Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101), do 6 miesięcy od ukończenia kursu na poziomie średniozaawansowanym
  e) Rabat w wysokości 200 zł przysługuje każdej osobie, która ukończyła u Usługodawcy Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) i zamierza kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym, tj. Certyfikowanym Kursie Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242310, 242307),  do 6 miesięcy od ukończenia kursu na poziomie podstawowym
  f) Rabat w wysokości 10% przysługuje uczniom i studentom do 26. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
  g) Rabat w wysokości 5% przysługuje dwóm osobom, które zapisują się razem na kursy u Usługodawcy
  h) Rabat w wysokości 10% przysługuje trzem i więcej osobom, które zapisują się razem na kursy u Usługodawcy. 
 2. Rabaty nie sumują się ze sobą oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 3. Rabat jest odliczany od ceny podstawowej za daną usługę szkoleniową.
 4. Rabaty przysługują osobom, które ukończyły szkolenie/ kurs u Usługodawcy. Nie można ich przekazać innym osobom.
 5. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Przysługujący rabat należy wpisywać w Formularzu Zgłoszeniowym.
 7. Poprawnie wypełniony Formularz będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail Usługodawcy lub przesyłać listem poleconym na adres Usługodawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją),
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  c) żądanie Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługobiorcę o sposobie dalszego postępowania
  na adres podany w Formularzu.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Usługobiorcy, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

10. Regulamin usługi drogą elektroniczną – Formularz Zamówienia

 1. Usługodawca w ramach serwisu www.taxconsilium.com świadczy usługę elektroniczną o nazwie: Formularz Zamówienia.
 2. Formularz Zamówienia jest funkcją umożliwiającą złożenie zamówienia. Następuje to po uzupełnieniu odpowiednich danych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i wybraniu opcji: “Wyślij Zgłoszenie”.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem umowy o świadczenie usług.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest dla Usługobiorcy nieodpłatne (za wyjątkiem kosztów transmisji danych). Korzystanie z Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.

11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku(Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) jest Usługodawca.
 2. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców/Uczestników. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestników szkoleń (imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług.
 3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy/Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługobiorca/Uczestnik
  ma prawo do wglądu, uzupełniania i korekty treści swoich danych osobowych.
  Oprócz tego, Usługobiorcy/Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednie pismo na adres siedziby Usługodawcy lub adres e-mail.

12. Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej serwisu www.taxconsilium.com.
 2. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.
 3. Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca prześle niniejszy regulamin Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się usługodawca

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
  a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies,
  a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz Zamówienia usług.
 2. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

14. Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Usługobiorcy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się Usługobiorca serwisu www.taxconsilium.com
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.

15. Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Usługobiorców

 1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Usługobiorcy:
  a) korzystanie przez Usługobiorcę z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
  b) jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy
  o świadczenie tej usługi.

16. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jest każdorazowo związanyjego postanowieniami podczas zawierania umowy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie7 dni od daty opublikowania ich na stronie www.taxconsilium.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.07.2017 r.