Posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty

Zespół Akredytacyjny działający z ramienia Kuratorium Oświaty,
w którego skład weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele organizacji pracodawców,
w 2016 r. zbadał i akredytował realizację i sposoby zapewnienia jakości naszych kursów, kwalifikacje naszej kadry, przygotowanie materiałów dydaktycznych, prawidłowość dokumentacji i ewaluacji,
zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktyczno-lokalowej i inne warunki uwzględnione w art. 68b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szczegółowo określone w & 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek
i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 227, poz. 2247, z 2005 r. Nr 88, poz. 746).

NADZÓR NAD NASZYMI SZKOLENIAMI SPRAWUJE KURATORIUM OŚWIATY

Według badań Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej certyfikat jakości usług posiada
jedynie 17% instytucji szkoleniowych (źródło: „Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Raport 2013 Instytucje szkoleniowe i ich oferta”)

Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05.4430.13.122.2.2013

Na tej podstawie wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu Kursów zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622).

 

Tax Consilium Sp. z o.o. posiada wpis
w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013

Rejestr ten służy podnoszeniu jakości i efektywności szkoleń oraz umożliwia racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia.

wspolpracujemywspolpracujemywspolpracujemy

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.