Estoński CIT nowy system rozliczania podatku do wyboru przez niektórych podatników w 2021r.
Tagi: Na czym polega estoński CIT? Estoński CIT - co to jest? Estoński CIT - kto będzie mógł skorzystać?     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Od 1 stycznia 2021r. polskie spółki kapitałowe w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i nie posiadają udziałów w innych spółkach oraz  przychody rocznie nie przekraczają 100 mln zł (liczone z podatkiem VAT) a także zatrudniają przynajmniej 3 pracowników ( mały podatnik co najmniej jednego pracownika)  mogą wybrać tzw. ESTOŃSKI CIT zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT było przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Założenie  świetne. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania zwanego potocznie ryczałtem, czy nadal rozliczać podatek na dotychczasowych zasadach. Warunkiem opodatkowania nowym podatkiem tzw. ryczałtem od dochodów jest wybór tej formy opodatkowania  na okres co najmniej czterech lat i spełnienie szeregu warunków. Np. przychody finansowe wyszczególnione w (art. 28j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie mogą przekroczyć 50% przychodów ogółem lub jednostka musi ponosić wydatki zgodnie z ustalonym  minimalnym poziomem inwestycji z grupy 3-8 z wyłączeniem grupy 7  KŚT ( art. 28f, art. 28g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) a także spełnić inne warunki . I teraz nie wygląda to już tak rewelacyjnie jak na początku, ale nadal można się zastanowić czy jest to atrakcyjne rozwiązanie dla podatnika.

W dniu 8 stycznia 2021 r. opublikowano wzory formularzy dla podatników, którzy chcą wybrać  opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (wspomniany  ESTOŃSKI CIT po polsku). Nowe wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2020 r. Minister Finansów w rozporządzeniu określił wzory formularzy dotyczących  zgłoszenia opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Są to formularze:

 1. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD), należy je złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik chce zostać opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
 2. oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (OSW-RD), należy je złożyć do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym podatnik stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian..

Rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2021 r.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, rozporządzenie z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – (Dz. U. z 2021 r. poz. 29).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 4 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1

ZAW-RD

 

Jednak dokonując wyboru należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące wprowadzanej nowej możliwości rozliczenia podatku – ESTOŃSKI CIT ( zasady i warunki rozliczania)  jak również  na ogólne przepisy podatkowe:

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2122, 2123),

Art. 7aa. Obowiązki podatnika, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

 1. Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jest obowiązany:

1) w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

 1. a) zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1:

– przychody uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz

– koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

 1. b) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15:

– przychody zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

– koszty uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz

 1. c) ustalić dochód z przekształcenia – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, oraz

2) wyodrębnić w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

 1. a) kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
 2. b) kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.
 3. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. A i b nie stosuje się do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4, oraz kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 4. Jeżeli po uwzględnieniu przychodów, kosztów lub dochodu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wysokość zobowiązania podatkowego należnego za rok podatkowy wzrośnie o co najmniej 50% w porównaniu do zobowiązania podatkowego, jakie powstałoby, gdyby nie uwzględniono tych przychodów, kosztów lub dochodu, powstałą w ten sposób nadwyżkę zobowiązania podatkowego podatnik może zapłacić w częściach w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. O sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.
 5. Dochodem z przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C, jest nadwyżka wartości rynkowej składników majątku, ustalonej na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień.
 6. Wartość rynkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, określa się:

1) zgodnie z art. 14 ust. 2 – w przypadku papierów wartościowych oraz składników majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk;

2) zgodnie z art. 11c – w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

 1. Przez wartość podatkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, rozumie się wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 lub w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565 i 2122), jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.

 

Od momentu przedstawienia założeń i rozpoczęcia procesu konsultacji, projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, czas pokaże jak ten system podatkowy będzie sprawdzał się w praktyce.

Należy wcześniej prześledzić szanse i zagrożenia.

Najważniejszą zaletą jest inny sposób opodatkowania podatkiem dochodowym, Podatek jest należny dopiero w momencie wypłaty zysków ze spółki. Spółka nie musi płacić na bieżąco zaliczek na podatek dochodowy.

Jednak nie tylko zalety jako plus wprowadzenia nowej możliwości rozliczania podatku dochodowego ale widać również minusy tzn .podatnik który wybierze opodatkowanie ryczałtem, ustala podstawę opodatkowania w szczególny sposób. Nie ma możliwości uwzględniania strat podatkowych z lat ubiegłych. Podatnik opodatkowany ryczałtem ma obowiązek ponosić nakłady inwestycyjne w określonej wysokości w okresie 2-letnim lub  4-letnim w czasie opodatkowania w tej formie. Zamiast nakładów inwestycyjnych w zakresie środków trwałych podatnik może zwiększać zatrudnienie w tym okresie czyli nadal obowiązek inwestowania pozostaje jako niezbędny, występuje tylko zmiana kierunku inwestowania i to może okazać się przeszkodą dla niektórych podatników do korzystania z tego typu rozwiązania.

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.