UMOWY O DZIEŁO od 1 stycznia 2021r.  obowiązek informowania  ZUS o zawarciu umowy efekt tarczy antykryzysowej

Jeżeli nie zmienią się przepisy i pozostaną w istniejącej formie, to od 1 stycznia 2021 roku wprowadzony zostanie nowy obowiązek polegający na przekazywaniu informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podpisywanych umowach o dzieło z osobami niebędącymi pracownikami jednostki. Oto dokładny zapis:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”;

podstawa prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.( Dz. U z 2020 r., poz. 568 ).

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1747)  

Art. 22. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”;

Nie ma jeszcze rozporządzeń wykonawczych ani procedur, według których powinno odbywać się zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r. Nie wiemy, czy będzie to oddzielny system dedykowany tylko do tego obowiązku, czy też będzie to dodatkowa funkcja  w  programie obecnie służącym do zgłaszania osób, z którymi zawierane są umowy objęte składkami.

A może przepis w ogóle  nie wejdzie w życie w tym terminie, należy śledzić temat, zostało dwa miesiące.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.