Od 1 października 2020 roku Nowy JPK_V7M i JPK_V7K

   Do zmian w obrębie przepisów prawa podatkowego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.  Oto kolejna zmiana , która dotyczy wszystkich podatników zarejestrowanych  jako czynni podatnicy VAT i przesyłających pliki JPK oraz deklaracje VAT-7  lub VAT 7K . Nie dotyczy składanych innych deklaracji VAT.

Szczegółowe informacje znajdziemy w materiale  wydanym przez Ministerstwo Finansów pod tytułem „Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją”

www.podatki.gov.pl › media › broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracją

Od 1 października 2020 roku duże, średnie i małe przedsiębiorstwa a także mikroprzedsiębiorcy  będą zobowiązani rozliczać się na nowym JPK ( dotyczy,  jak wcześniej wspomniałam rozliczenia VAT-7 i VAT -7K ). W nowym pliku  należy zastosować oznaczenia  GTU do faktur sprzedaży.

Tabela. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13).

Nazwa pola   KOD

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Nie ma obowiązku raportowania tych oznaczeń do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług), wynika to z objaśnień przedstawionych przez Ministerstwo.

 

Zwracając uwagę na ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług  Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1127)  

widzimy symbole które również powinny pojawić się w raportowaniu jeżeli sprzedaż dotyczy opisanych przypadków:

  • 10. Dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego zawartego w ewidencji
  1. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

l.p

 

Symbol

Opis

1

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

2

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

3

TP

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

4

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

5

TT_D

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział8 ustawy.

6

MR_T

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

7

MR_UZ

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

8

I_42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

9

I_63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

10

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

11

B_SPV_DOSTAWA

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

12

B_MPV_PROWIZJA

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie zart. 8b ust. 2 ustawy.

13

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy

  1. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) „WEW” – dokument wewnętrzny;

3) „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Szczególnym typem dokumentu sprzedaży VAT jest typ FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (Faktura do paragonu). To oznaczenie powinny posiadać wszystkie faktury sprzedaży wystawiane na podstawie paragonów, które wcześniej były już rozliczone w podatku VAT. Dokumenty oznaczone typem FP są pomijane w algorytmie obliczania deklaracji VAT-7. W pliku JPK_V7 dokumenty oznaczone typem FP są raportowane, ale nie są uwzględniane w podsumowaniu wierszy sprzedaży. Powinniśmy także zwrócić uwagę na transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wykazujemy  tylko wówczas, gdy wynika to z przepisu prawnego, natomiast gdyby taka informacja znajdowała się na fakturze ale nie spełniała warunków  nie powinniśmy oznaczać w ewidencji jako MPP.

 

Zachęcamy do zapoznania się  ze zmianami,  aby w rozliczeniu za październik 2020 r uniknąć problemów z raportowaniem rozliczenia VAT.

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) on-line. Najbliższą edycję rozpoczynamy 04.10.2020 r.

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.