NOWY JPK VAT – NOWE SANKCJE
Tagi: VAT JPK     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy VAT będą mieli obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych nowego pliku JPK_VAT. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek
ten powstanie od 1 lipca 2020 r.

Ministerstwo Finansów przewiduje pełniejsze wykorzystanie danych pozyskanych na podstawie przesyłanych ewidencji, w ramach składanych nowych plików JPK_VAT, w tym danych z faktur VAT, w ramach Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Co do zasady, celem nowego JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT,
jak i deklaracją VAT. W praktyce jednakże wprowadzenie JPK V_7M/JPK V_7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Niestety tym razem ustawodawca przewidział surowe sankcje za nieprzesyłanie albo błędne wysyłanie nowego pliku JPK VAT. Wprowadzono zmiany w Kodeksie karnym skarbowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.) mające na celu wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Karą zostanie objęte także niewywiązanie się z obowiązku przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnej[1].  Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany tylko elektronicznie, w związku z tym musi spełnić prawne wymogi wzoru dokumentu elektronicznego.

Wprowadzono regulacje mają na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu pliku JPK VAT, zwłaszcza w zakresie części ewidencyjnej[2]. Część ewidencyjna jest często wypełniana przypadkowo, wpisywane są dane niezgodne z wymogiem dla danej komórki, np. NIP jest wypełniany jako ciąg tych samych cyfr.

Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji jest dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy są raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT.

W związku z celem i sposobem wykorzystywania danych z ewidencji przesyłanych przez podatników, składane ewidencje powinny zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym dowodów księgowych. Cała ewidencja, jako księga podatkowa, powinna być składana według wzoru określonego w art. 99 ust. 13a ustawy o VAT oraz zawierać szczegółowy zakres danych, określany w przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie dodawanego art. 109 ust. 14 ustawy o VAT. Niedochowanie tego wymogu przez przykładowo wprowadzenie danych w innych polach niż powinny być one wprowadzone powoduje, że księga przesyłana będzie zawierała błędy. Jedynie prawidłowe wykonywanie przez podatników obowiązku składania ewidencji, z zachowaniem wskazanych standardów rzetelności danych i bezbłędnego ich wprowadzenia do księgi zgodnie z wymaganym wzorem, umożliwi dokonywanie operacji na zbiorze danych ze wszystkich ewidencji VAT.

Rola wzoru ewidencji w opracowanych regulacjach jest istotna, ponieważ umożliwia przypisanie poszczególnym informacjom z ewidencji danego podatnika odpowiedniego znaczenia.
To znaczy, jeżeli w polu „numer faktury” (nazwa robocza dla celów przykładu) podatnik wpisze ciąg znaków alfanumerycznych, to system przyjmuje, ten ciąg znaków jako numer danej faktury. Wprowadzenie niewłaściwych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, danych ma przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie zbioru danych z tej ewidencji.

Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych.

Złożenie ewidencji przez podatnika zawierającej błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji transakcji spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych, utrudni tę analizę lub wręcz ją uniemożliwi.

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości danych uzasadnia zatem wprowadzenie kary administracyjnej za złożenie ewidencji zawierającej błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji[3]. Sankcjonowane będą więc sytuacje,
w których podatnik wysyła plik JPK_VAT, który nie spełnia wymogów i tym samym zaburza proces analizy i może doprowadzić do podejmowania przez organy KAS bezzasadnych lub niepotrzebnych czynności.

[1] Art. 56 i art. 61a Kodeks karny skarbowy

[2] Art. 109 ust. 3f-3j ustawy o VAT

[3] Art. 109 ust. 3h ustawy VAT.

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi
do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich.

PS. Jeśli chcesz poznać PIT, CIT, VAT, PCC. ?Zapraszamy Cię serdecznie? na kurs, który w całości prowadzi Pani Iwona Biernat Baran: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC ? START?14.03.2020

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.