M P P Mechanizm Podzielonej Płatności Split Payment od 1 listopada 2019r.

1 listopad 2019 r. to data, od której wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet korzystający ze zwolnienia) muszą stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i gdy wartość brutto faktury będzie przekraczać kwotę 15 000 zł.

Należy zwrócić uwagę na sytuację,  gdy faktura za transakcje spełnia łącznie następujące warunki:

 1. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 2. jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, może to być niewielka kwota),
 3. sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT –  w tym przypadku wystąpi obowiązek MPP.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę w sytuacjach, gdy mają zawarte umowy ze swoimi kontrahentami, które przekraczają kwotę 15.000 zł, ale realizowane są partiami. Tu również prawdopodobnie wystąpi  obowiązkowy MPP pomimo że faktury będą wystawiane na kwoty niższe niż 15 000 zł .brutto.

Faktury opiewające na kwotę brutto równą 15 000 zł lub mniej będą podlegać rozliczeniu na ogólnych zasadach.

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, musi umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi zapłacić wynikającą z niej należność w MPP, za pomocą specjalnego przelewu w którym  zaznacza kwotę VAT, jeżeli chce postępować zgodnie z przepisami . Dotyczy to wyłącznie kwot należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są wykazane w załączniku nr. 15  ustawy o VAT.

Wprawdzie sankcje mają obowiązywać od nowego roku, jednak na stronie Ministerstwa czytamy:  

„Za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podatku VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze), w podatkach dochodowych (utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu), jak też kary określone w Kodeksie karnym skarbowym”.[1]

MPP objęte są między innymi towary i usługi:

 • węgiel i produkty węglowe,
 • paliwo,
 • stal, wyroby stalowe,
 • metale szlachetne ( złoto, srebro) i nieszlachetne ( miedź),
 • komputery i inne urządzenia elektroniczne,
 • telefony, tablety, smartfony, konsole,
 • aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • złom, odpady,
 • folia stretch,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Szczegółowy  wykaz towarów i usług znajduje się w załączniku nr 15  ustawy o VAT.    Załącznik ten obejmuje:

 1. towary i usługi wcześniej objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikami nr 11 i 14 ustawy o VAT,
 2. towary wcześniej objęte solidarną odpowiedzialnością nabywcy zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o VAT,
 3. dodano transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne wraz z  częściami i akcesoriami a także inne.

Mechanizmem podzielonej płatności zostało objętych 150 pozycji, (Dz.U.2019 r. poz.1751). wykaz poniżej.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym został zlikwidowany na rzecz obowiązkowego split payment.

Mechanizm odwrotnego obciążenia wiązał się z przeniesieniem obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Likwidacja odwrotnego obciążenia i wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowała:

 1. wprowadzenie nowych zasad dokumentowania transakcji objętych załącznikiem nr 15 ustawy o VAT oraz wprowadzenie sankcji za ich naruszenie,
 2. ograniczenie prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług ujętych w wymienionym wyżej załączniku,
 3. zniesienie obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.