Kalkulacja ceny sprzedaży
Tagi: Kalkulacja ceny sprzedaży księgowy księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Cena jest to wartościowa określona wielkość, przy której sprzedający jak i kupujący są gotowi do wymianu produktu (towaru). Cena jest bardzo istotna zarówno dla całego rynku jak i firmy na nim działającej. To ona tworzy przychody , wpływa na efekt zróżnicowania rynku oraz ma wpływ na efektywność postepowania uczestników rynku.  Cena dane produktu spełnia swą funkcje wtedy, gdy zgodnie z faktami odzwierciedla z jednej strony aktualną siłę popytu (informacja dla przedsiębiorstwa produkującego dany wyrób) natomiast z drugiej wskazują strony na realne możliwości zaspokojenia potrzeb przy danym rozmiarze podaży i dochodów (informacja dla odbiorcy danego produktu). Podstawowa zasadą kalkulacji ceny jest fakt, że musi zapewnić firmie zysk z działalności i być akceptowana przez nabywcę tego produktu.

Proces ustalania ceny

Proces ustalania wartości wyrobów lub usług wyrażonej w jednostkach pieniężnych nazywamy procesem ustalania ceny . bardzo ważna funkcja tego procesu jest zgodność obranej strategii cenowej z celami działalności przedsiębiorstwa. Proces powinien uwzględniać takie czynniki jak:

 1. Stosowanie ceny jako element osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku (umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku)
 2. Stabilizacja ceny na jednym poziomie
 3. Zapewnienie firmie odpowiedniego zwrotu (zysku) z zainwestowanych środków w działalność

Zapewnienie wszystkich wyżej wymienionych czynników w jednym czasie jest niemożliwe i dlatego każde z przedsiębiorstw powinno wybrać własną ścieżkę strategii cenowej.

Metody kalkulacji ceny

Do określenia ceny sprzedaży stosuje się różne metody, główne z nich to :

 1. Przy użyciu formuł kosztowych: koszt plus narzutu zysku, koszt plus zysk od kapitału, koszt plus marża
 2. Po przez wyznaczanie tzw. ceny optymalnej (ceny , przy której przedsiębiorstwa osiągnie maksymalny zysk)
 3. Po przez określenie tzw. dolnej granicy cenowej (najniższej ceny sprzedaży wyrobu, przy której zysk ze sprzedaży nie ulegnie zmianie)

Trzy formuły cenowej „koszt plus” to metody ustalania ceny sprzedaży, których głównym założeniem jest doliczanie do kosztu produkcji wyrobu narzutu zysku.  Głównym punktem w wyliczeniach formuły cenowej jest określenie poziomu całkowitego kosztu wytworzenia produktów.  Do jednostkowego kosztu produktu dodawana jest narzut marzy jednostkowej założonej w wybranej strategii cenowej. Formuły cenowe koszt plus dzielą się ze względu na kategorię marży jednostkowej i kosztu jednostkowego :

 1. Koszt plus narzutu zysku – cena sprzedaży produktu powinna pozwolić na pokrycie jednostkowego kosztu całkowitego wytworzenia wyrobu oraz dodatkowo pozwolić przedsiębiorstwu na wypracowanie zysku z działalności.

C = ( 1 + NZ ) * JKC

Gdzie:

C – cena jednostkowa

NZ – narzut zysku

JKC – jednostkowy koszt całkowity

 

 1. Koszt plus zysk od kapitału – formuła oprócz jednostkowego kosztu całkowitego uwzględnia również kapitał zaangażowany przez firmę (uwzględnia oczekiwana stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału).

C = JKC + M/Q * R

Gdzie:

C – cena jednostkowa

M – majątek firmy

Q – wielkość produkcji

R – oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego przez przedsiębiorcę kapitału

JKC – jednostkowy koszt całkowity (JKC = suma kosztów zmiennych i stałych / Q)

 1. Koszt plus marża brutto – do jednostkowego kosztu zmiennego dodawana jest marża brutto przypadająca na jedna sztukę wyprodukowanego wyrobu

C = JKZ + MB /Q

Gdzie:

C – cena jednostkowa

MB – wartość marży brutto planowana dla wszystkich produktów

Q – wielkość produkcji

JKZ – jednostkowy koszt zmienny (JKZ = suma kosztów zmiennych / Q)

Przykładem jest przedsiębiorstwo produkujące wyrób A. Kategorię kosztów  jakie osiągnięto prezentuje tabela numer jeden.

 

MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE

+

WYNAGRODZENIA BEZPOŚREDNIE

+

KOSZTY WYDZIAŁOWE

+

KOSZTY ZAKUPU

=

TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA

+

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

+

KOSZT SPRZEDAŻY

+

KOSZTY MARKETINGU

=

CAŁKOWITY KOSZT WYTWORZENIA

 

Tabela 1 Koszty wytworzenia wyrobu A

Koszty podzielono na dwa stopnie. Pierwszy stopień to  to techniczny koszt wytworzenia wyrobu i na niego składają się odpowiednio:

 1. Materiały bezpośrednie – materiały wykorzystane w procesie produkcji
 2. Wynagrodzenia bezpośrednie – płace pracowników bezpośrednio produkcyjnych
 3. Koszty wydziałowe – koszty wydziałów produkcyjnych np. energia, wynagrodzenia pracowników wydziałowych
 4. Koszty zakupu – koszty związane z zakupem materiałów wykorzystanych w procesie produkcji

Drugi stopień (koszt całkowity wytworzenia) budowany jest poprzez dodanie do technicznego kosztu wytworzenia poszczególnych kosztów:

 1. Kosztów ogólnego zarządu – koszty niezwiązane bezpośrednio z produkcją, ale niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. koszty administracji, koszty wynagrodzeń pracowników dział księgowości itp.)
 2. Kosztów sprzedaży – koszty związane ze sprzedażą wyrobu , np. koszty transportu , logistyki, koszty pracowników działu sprzedaży itp.
 3. Kosztów marketingu – koszty promocji i reklamy wyrobu, koszty działu marketingu

Drugim sposobem ujęcia kosztów produkcji wyrobu A jest pogrupowanie ich w dwóch kategoriach (tabela numer dwa) :

 1. koszty stałe – niezależne od wielkości produkcji (koszty ogólnego zarządu i marketingu)
 2. koszty zmienne – których poziom zleży od wielkości produkcji (koszty wynagrodzeń bezpośrednich, wydziałowe, materiały bezpośrednie, koszty zakupu i koszty sprzedaży)

 

KOSZTY STAŁE

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

KOSZTY MARKETINGU

KOSZTY ZMIENNE

WYNAGRODZENIA BEZPOŚREDNIE

KOSZTY WYDZIAŁOWE

MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE

KOSZTY ZAKUPU

KOSZT SPRZEDAŻY

Tabela 2 Ujęcie kosztów produkcji w podziale na koszty stałe i zmienne

Autor: Wojciech Próchnicki trener Tax Consilium

Zastępca dyrektora finansowego ds. controllingu w morele.net. Wcześniej dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający grupy nazwa.pl. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. . Autor publikacji na temat zastosowania MsExcel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”„Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”E-commerce w praktyce”. Autor podręczników „Controlling w przykładach. Poradnik praktyka”oraz „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o controllingu – zapraszamy na SZKOLENIE: Praktyczna analiza finansowa od podstaw i wprowadzenie do controllingu najbliższa edycja 22.02.2020 r.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.