Sprzedaż 16 działek to działalność gospodarcza i podlega VAT
Tagi: podział działek wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy podział gruntu rachunkowość księgowy księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu, wydzielenie dróg, czy wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy, świadczy o tym, że działalność podatnika jest zorganizowana. Ciąg działań wskazuje na aktywność charakterystyczną dla obrotu nieruchomościami. Sprzedaż działek będzie zatem podlegała VAT.  Takie stanowisko potwierdził Dyrektor KIS.

            Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła właścicielka gospodarstwa rolnego, która nosiła się z zamiarem sprzedaży całej nieruchomości albo poszczególnych 16 działek wchodzących w jej skład, w tym działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z) i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Chciała wiedzieć, czy sprzedaż tej nieruchomości (całości albo poszczególnych działek, w tym działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem podatniczki czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT.

            Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Jak podkreślił, na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – zbycie nieruchomości gruntowej, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy. Grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu, bowiem aby dana czynność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT. Podatnikami zaś – według zapisu art. 15 ust. 1 ‒ są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. W szczególności są nią czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Organ interpretacyjny powołał się też na art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

            W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów, budynków i budowli) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo organ interpretacyjny wskazał, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. W tym celu każdorazowo należy ustalić, czy działa on jako producent, handlowiec lub usługodawca. Organ interpretacyjny powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, w który Trybunał stwierdził, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej, a sama liczba i zakres dokonanych transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego. Inaczej jest natomiast zdaniem TSUE w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE.

            Zdaniem dyrektora KIS, analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa oraz wyroku TSUE prowadzi do wniosku, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności, które wskazują, że sprzedaż tych działek należy uznać za działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy podkreślił, że z całokształtu opisanego zespołu czynności wynika, że planowana sprzedaż będzie miała miejsce w warunkach wskazujących na handlowy charakter, a podjęte przez wnioskodawczynię działania nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Czynności te nie można interpretować inaczej niż jako cel osiągania korzyści majątkowych, a więc cel zarobkowy.

Interpretacja indywidualna z 19 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.161.2019.2.MPU

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich

PS. Jeśli chcesz poznać PIT, CIT, VAT, PCC. 📣Zapraszamy Cię serdecznie📣 na kurs, który w całości prowadzi Pani Iwona Biernat Baran: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC 🎉 START🎉 30.11.2019

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.