Czy wiesz co to za fundusz i w jakim przypadku mamy z nim do czynienia?
Tagi: Ordynacja podatkowaj Danina solidarnościowa PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składka Solidarnościowa SFWON Zus     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Otóż podstawą prawną jest ustawa z dnia 23 października 2018 r.( Dz.U z 2018r. poz.2192) o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest nowym, innym funduszem niż PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Od 1  stycznia 2019 r. pieniądze przekazywane do ZUS jako składki na Fundusz Pracy (FP) są dzielone. W praktyce wygląda to tak, że dotychczasowa należność wynosząca 2,45 % jest po wpłaceniu do ZUS dzielona na dwie części: 2,30 % trafia nadal na FP, natomiast 0,15 % z tej kwoty jest odprowadzane na nowy fundusz SFWON.

Głównym źródłem finansowania funduszu będzie jednak danina solidarnościowa, którą zapłacą osoby fizyczne o dochodach przekraczających 1 mln zł w danym roku podatkowym. Stawka podatku wyniesie wówczas 4 %.

Przypis wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych :

Rozdział 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1509, z późn. zm).

Danina solidarnościowa

Art. 30h. 1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

  1. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

– odliczone od tych dochodów.

  1. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

  1. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
  2. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.

Art. 30i. 1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

  1. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:

1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;

2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”.

Przypis wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych :

Art. 22. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 4h wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:”;

Przypis wprost z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.( Dz.U. 2019 poz. 198):

Art. 28. Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) ustala się obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, głównymi źródłami finansowania SFWON są dwa rodzaje wpływów. Pierwszy rodzaj to finansowanie przez każdego płatnika składek ZUS w wysokości 0,15% kwoty przekazywanej na FP od stycznia 2019 r. a drugi to dofinansowanie – statystycznie obliczone na wyższą kwotę z rozliczenia rocznego za 2019 rok i lata następne. Druga część wpływów na fundusz SFWON dotyczy osób fizycznych  o dochodach przekraczających 1 milion zł, podatek liczony od nadwyżki ponad tą kwotę zasili fundusz  w wysokości  4% nadwyżki.

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.