9% CIT w 2019 r. – kto może zastosować?
Tagi: ZMIANY W PRAWIE CIT prawo podatkowe aktualizacja przepisów biznes kursy rozliczanie szkolenie podatki szkolenia księgowość tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne

Nowy Rok, nowa „ja” i… nowe przepisy. Przed nami wiele małych zmian i kilka rewolucji. Właśnie rozpoczynamy cykl o tym, co zmienia się w 2019 r. Na początku bierzemy pod lupę zmiany w CIT. Kto może zyskać (a kto powinien uważać) – dowiecie się z tego artykułu.

Na podstawie  USTAWY  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r. poz. 2159,  poz. 2429 Artykuł 19), potrafimy ustalić kto  może zastosować  stawkę 9% w 2019 r. a  kto rozliczy podatek stosując podstawową stawkę 19% podstawy opodatkowania z wyłączeniem podanych w ustawie wyjątków, gdzie zastosowano odrębną stawkę w przedstawionych niżej artykułach:

 1. 21 wysokość podatku dochodowego od przychodów uzyskanych na terytorium RP
 2. 22 wysokość podatku od dywidend oraz udziałów w zyskach osób prawnych, zwolnienia,
 3. 24a podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej,
 4. 24b podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem,
 5. 24d opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 6. 24f opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków,

 

Nowa stawka 9% zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i zastąpiła obowiązującą w 2018 r. 15% stawkę podatku CIT. Nowelizacja wprowadziła obniżoną stawkę podatku CIT dla niektórych podatników np. małego podatnika. W 2019 r. status małego podatnika przysługuje podatnikowi, u którego wartość sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT nie przekroczyła kwoty 5 135 000 PLN ( 1 200 000 x 4,2795 kurs euro z dnia 1 października 2018r. kwota zaokrąglona do 1000 zł zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy). Stawka podatku w wysokości 9 % nie może być stosowana do opodatkowania dochodów pochodzących z zysków kapitałowych i nie dotyczy grup kapitałowych. Z 9% stawki nie skorzystają także podatnicy, którzy od 20 listopada do 31 grudnia 2018 r.:

 1. dokonali podziału jednostki,
 2. wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 3. a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych – przeliczona kwota 10 000 euro.

 

  Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymał brzmienie: „9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

 

Przeliczenie przychodów w 2019r. dla jednostek nowo powstających

Tabela nr 001/A/NBP/2019 z dnia 2019-01-02   1 EUR  4,3016

Przeliczenie : 1 200 000 x 4,3016 = 5 161 920 zaokrąglenie. 5 162 000 PLN.

Jeżeli osiągnięte przychody mieszczą się w przedziale do w/w kwoty, to można rozliczyć podatek w stawce 9%. Gdyby okazało się że przekraczają –  to podatek od nadwyżki należy liczyć w podstawowej stawce 19%. Oczywiście należy pamiętać o wyłączeniach.

Prawo do zastosowania 9% stawki podatku CIT mają jednostki posiadające statut małego podatnika  a także podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, jednak tu też należy zwrócić uwagę na wyłączenia Art.19 ust.1a.

 

Przypis wprost z ustawy:

 

Art. 19

1a. Podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

1c. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1) spółki dzielonej,

2) podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

 1. a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
 2. b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

1d. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

1e. Warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Nowe regulacje dotyczące 9% stawki podatku na podstawie art. 25 ust. 1g  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazują, że podatnicy uprawnieni do stosowania niższej stawki podatku są też uprawnieni do opłacania zaliczek miesięcznych i kwartalnych obliczonych z uwzględnieniem tej preferencyjnej stawki.

Ustawodawca obniżył podatek dochodowy CIT do stawki 9% w 2019 r., jednak należy zwrócić uwagę, czy w świetle prawa jednostka może zastosować preferencyjną stawkę, gdyż istnieje duża ilość wyłączeń, które dotyczą tak jednostek już działających,  jak również powstających w 2019 r. Wprowadzona preferencyjna stawka to prawo nie obowiązek, więc w przypadku wątpliwości można ustalać wysokość podatku w podstawowej stawce 19 %.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.