PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU – nowa forma działalności!
Tagi: aktualizacja przepisów biznes kursy rozliczanie rachunkowość księgowy kurs księgowość     Kategoria: Wpisy ogólne

25.11.2018 weszły w życie przepisy dot. sukcesji gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej na wypadek jej śmierci. To rewolucja, o której musicie wiedzieć! 

W dniu 25 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej Dz.U  2018r. poz. 1629. Ta ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przepisy te stanowią więc, jakie są możliwości kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci jej dotychczasowego właściciela. Jest bowiem możliwe jest dalsze prowadzenie firmy w oparciu o jej dotychczasowe dane ewidencyjne i wszelkiego rodzaju zezwolenia. Istotne jest jednak zaznaczenie, że w takim przypadku, mamy do czynienia z tzw. przedsiębiorstwem w spadku (czyli do nazwy przedsiębiorstwa należy dodać oznaczenie „ w spadku”).

 

Jak to działa w praktyce?

Przed wprowadzeniem ustawy  o zarządzie  sukcesyjnym,  prowadząc działalność na własny rachunek w przypadku śmierci przedsiębiorcy  – przedsiębiorstwo praktycznie przestawało istnieć. Zmarła osoba nie mogła wystawić faktury sprzedaży czy dokonywać innych czynności. Trwało postępowanie sądowe.

Teraz sytuacja ulega zmianie i na mocy prawa dwa miesiące można wykorzystać na ustanowienie zarządu sukcesyjnego, jeżeli nie został wcześniej ustalony. Tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa w imieniu osoby która wcześniej prowadziła to przedsiębiorstwo, oczywiście pamiętając o dopisaniu informacji „w spadku” przypada osobom uprawnionym Art.14.( małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku). Jednak mogą to być osoby które albo nie mają odpowiedniej wiedzy albo chęci do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.  Kto więc może prowadzić przedsiębiorstwo w spadku? Najlepiej zarządca  sukcesyjny.  Można  rozpatrywać dwie możliwości ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

 

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci.

Art. 6. Wymagania dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego

  1. Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego;

2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Art. 7. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

  1. Zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą:

1) śmierci przedsiębiorcy, w przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego powołanego na podstawie art. 9 ust. 1( została wskazana osoba do pełnienia tej funkcji za życia przedsiębiorcy)

2) dokonania wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego powołanego na podstawie art. 12. (powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy).

Art. 8. Wymagania do powołania na zarządcę sukcesyjnego

  1. Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Art. 9. Sposób powołania zarządcy sukcesyjnego

  1. Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:

1) wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo

2) zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

  1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Art. 59. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

  1. Zarząd sukcesyjny wygasa z:

1) upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

2) dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

3) dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę, o której mowa w art. 3 pkt 3;

4) upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;

5) dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

6) dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;

7) upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

 

Jest to ustawa, która pozwala na płynne przejęcie przedsiębiorstwa przez następcę.

Po śmierci przedsiębiorcy, gdy będzie wola kontynuowania działalności, powstanie przedsiębiorstwo w spadku. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym będzie uznawać przedsiębiorstwo w spadku za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będącą podatnikiem VAT (jeżeli wcześniej przedsiębiorstwo było czynnym podatnikiem VAT). Należy zwrócić uwagę na terminy.  Najlepszym jednak rozwiązaniem jest powołanie  zarządu sukcesyjnego jeszcze za życia przedsiębiorcy (i takie też zawsze polecamy).

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.